REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VACUS.PL


1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu http://vacus.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta. Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Klienta - na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w taki sposób, że nie będą ograniczały ani wyłączały jakichkolwiek praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w ww. przepisach, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Sprzedawca pod numerem telefonu: +48 12 267 77 55 oraz pod adresem e-mail: biuro@vacus.pl udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Klientów zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt” wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania tj. telefon oraz uzupełnić pole „Treść wiadomości”.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie
  a) Sprzedawca – Krzysztof Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHRIS Krzysztof Sawicki, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, nr NIP: 676-208-76-75, nr REGON: 357156530. Nr konta: 34 1140 2017 0000 4702 0254 0417, numer telefonu +48 12 267 77 55 (opłata zgodna z cennikiem operatora), adres poczty elektronicznej. biuro@vacus.pl, Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem: http://vacus.pl .
  b) Sklep – sklep internetowy VACUS.PL dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
  c) Klient – osoba korzystająca z funkcjonalności Sklepu.
  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  e) Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę
  f) Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
  g) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę o których to usługach informacje prezentowane są na Stronie Internetowej Sklepu. Email do składania zapytań odnośnie świadczonych usług i kontaktu ze Sprzedawcą: biuro@vacus.pl

  Sprzedawca zgodnie z art. 38 ust. 1 w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informuje niniejszym Konsumentów przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Konto Klienta

 1. Klient może założyć nieodpłatne Konto Klienta, które nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu (Klient może składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta), ale umożliwia nieodpłatne korzystanie z jego dodatkowych funkcjonalności - takich jak w szczególności znajdujące się w Panelu Klienta: „Twój Schowek”, „Twoje Opinie o Produktach”, „Twoje Zamówienia”, „Oferty dla Ciebie”, „Twoje Subskrypcje”, Twoje Dane”.
 2. W celu założenia Konta Klienta należy na stronie internetowej Sklepu w polu „Rejestracja”:
  a. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  b. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
  c. nacisnąć przycisk „zarejestruj mnie”.
 3. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Klienta., przy czym do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta konieczne jest kliknięcie przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej.
 4. Usługa Konta Klienta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym:
  a. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Klienta jego obowiązków określonych w pkt 1.R niniejszego Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Klienta do wezwania pomimo upływu tego terminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta Sprzedawca może złożyć Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta.
  b. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vacus.pl żądania usunięcia Konta Klienta.
 5. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta jest brak możliwości korzystania przez Klienta z Konta Klienta, co jednak nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed wygaśnięciem umowy.

3. Newsletter

 1. Klient może skorzystać z usługi Newsletter, tj. usługi polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowej w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Wiadomość e-mail obejmująca Newsletter zawiera:
  a. informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,
  b. treść Newslettera – przykładowo: informacje o ofercie, aktualnych promocjach,
  c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 3. Zamówienie usługi Newsletter przez Klienta następuje poprzez:
  a. podanie adresu e-mail Klienta w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  b. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem sklepu internetowego,
  c. kliknięcie w przycisk „zapisz się”.
 4. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia usługi Newsletter, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta podany przez niego, wiadomość mailową potwierdzającą otrzymanie zamówienie usługi Newsletter, przy czym do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter konieczne jest kliknięcie przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej.
 5. Klient może w każdej chwili zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter;
 6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym:
  a. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Klienta jego obowiązków określonych w pkt 1.4 niniejszego Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Klienta do wezwania pomimo upływu tego terminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta Sprzedawca może złożyć Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta.
  b. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności poprzez:
  i. kliknięcie na link umieszczony w stopce każdego Newslettera i postepowanie wedle dalszych instrukcji,
  ii. odznaczenie zgody na otrzymywanie Newslettera w Panelu Klienta,
  iii. przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vacus.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi Newsletter.
 7. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Newsletter jest brak możliwości korzystania przez Klienta z tej usługi, Konta Klienta, co jednak nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed wygaśnięciem umowy.

4. Zamówienia

  1. Klient ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:
   a. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu przechodząc przez ścieżkę zamówienia:
   i. kompletując zamówienie korzystając z koszyka oraz wybierając sposób dostarczenia Towarów oraz sposób płatności;
   ii. wpisując wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia,
   iii. zaznaczając check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści (dotyczy to jedynie Klientów składających zamówienie nie przy użyciu Konta Klienta).
   iv. klikając w przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
   b. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@vacus.pl ze wskazaniem:
   i. wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności i rodzaju dokumentu księgowego potwierdzającego zakup (w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Klient jej zażąda)., miejsca dostarczenia Towarów i innych istotnych informacji;
   ii. następujących danych: imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej w imieniu której składa zamówienia), adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu oraz– w przypadku żądania wystawienia faktury VAT przez inne osoby niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - numer NIP.
  2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem wobec Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  3. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu w procesie składania zamówień. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, wyśle - na podany przez Klienta adres e-mail - wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy. przy czym do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter konieczne jest kliknięcie przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej.
  4. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy towaru:
   a. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą – koszt 0 zł;
   b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt 19 zł (przedpłata), 23 zł (pobranie);
   c. dostawa za pośrednictwem Paczkomatów – koszt 15,90 zł (przedpłata), 19,90 zł (pobranie);
   d. dostawa za pośrednictwem Orlen Paczki - koszt 10,00 zł (przedpłata), 14,00 zł (pobranie),
   przy czym powyższe kwoty dotyczą Towarów o masie do 30 kg, natomiast wysyłka Towarów powyżej 30 kg – wycena indywidualna.
  5. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
   a. za pobraniem przy odbiorze Towarów (płatność gotówką przy odbiorze) – wówczas Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę – przy czym Sprzedawca zastrzega, że własność sprzedanych Towarów będzie przysługiwała Sprzedawcy, aż do uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej z przyczyn leżących po stronie Klienta, to
   i. Klient może zostać obciążony kosztami pierwszej przesyłki oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy,
   ii. Sprzedawca – w razie uzyskania mailowego potwierdzenia od Klienta ponownej wysyłki - wyśle ponownie przesyłkę do Klienta. W razie ponownego braku odebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient może zostać obciążony dodatkowo kosztami ponownego wysłania przesyłki oraz kosztami ponownego wysłania przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy
   iii. Sprzedawca – w razie braku uzyskania mailowego potwierdzenia od Klienta ponownej wysyłki w terminie 7 dni od wysłania na adres email Klienta zapytania w tym przedmiocie lub w razie ponownego braku odebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta - może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej z przyczyn leżących po Stronie Klienta, przy czym dotyczy to tylko sytuacji gdy Klient nie zapłacił całej Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w terminie 30 dni od pierwszej próby doręczenia mu przesyłki.

   b. Przedpłata (płatność przelewem albo płatność elektroniczna przy użyciu serwisu Przelewy24 (szybki przelew internetowy) albo płatność kartą kredytową w systemie on-line, przy czym operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068); – przy czym Sprzedawca zastrzega, że własność sprzedanych Towarów będzie przysługiwała Sprzedawcy, aż do uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów. W takim przypadku Klient powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie kolejnych 7 dni roboczych,

  6. c. Przedpłata (płatność przelewem albo płatność elektroniczna przy użyciu serwisu Blue Media (szybki przelew internetowy) albo płatność kartą kredytową w systemie on-line, przy czym operatorem kart płatniczych jest Blue Media S.A. – przy czym Sprzedawca zastrzega, że własność sprzedanych Towarów będzie przysługiwała Sprzedawcy, aż do uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów. W takim przypadku Klient powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie kolejnych 7 dni roboczych 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 4. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.
 5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 6. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dokument księgowy w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Klient zażądał jej dostarczenia).
 7. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Klienta.

5. Pouczenie dla konsumentów o prawie do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  a) Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym ww. Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez ww. konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
  c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ww. Konsument musi poinformować Sprzedawcę tj. Krzysztofa Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CHRIS Krzysztof Sawicki, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, numer telefonu, +48 12 267 77 55 adres poczty elektronicznej. biuro@vacus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  d) Ww. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
  e) Ww. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie Sklepu internetowego http://vacus.pl. Jeżeli ww. Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  f) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby ww. Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od ww. umowy Sprzedawca zwróci ww. Konsumentowi wszystkie otrzymane od ww. Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ww. Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji ww. Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od ww. umowy.
  b) Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ww. Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ww. Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku ww. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  d) Ww. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz (Towar) na adres: CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/75, 30-324 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym ww. Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od ww. umowy. Termin jest zachowany, jeżeli ww. Konsument odeśle Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  e) Ww. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Sprzedawca zastrzega, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca informuje o ograniczeniach wynikających z ww. ustawy w tym w szczególności o tym, że na mocy jej art. a na mocy jej art. 38 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (pkt 1 ww. przepisu) oraz do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy sprzedane oraz świadczone usługi na zasadach określonych w przepisach.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji:
  a. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące dane:
  i. imię i nazwisko (nazwę firmy)
  ii. adres email,
  iii. adres korespondencyjny,
  iv. nr telefonu,
  v. informację co jest przedmiotem reklamacji i jaki jest powód reklamacji
  vi. nr konta bankowego (do zwrotu środków),
  b. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Reklamacje”.
 4. Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, przy czym nie wpływa to na skuteczność reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną można składać również w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vacus.pl .
 6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa - Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego jest następujący: www.krakow.wiih.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Zmiany i obowiązywanie Regulaminu
 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  a. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  - zmiany z prowadzonej przez Sprzedawcę działalności obejmujące zmiany profilu tej działalności, zmiany asortymentu Towarów czy usług lub wprowadzania nowych funkcjonalności (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  - zmiany w dotyczące danych Sprzedawcy, w tym jego nazwy, formy prawnej bądź danych adresowych,
  - zmiany w dotyczące sposobów płatności bądź sposobów dostarczenia Towarów,
  - inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
  b. zmiany przepisów prawnych,
 2. Każdy Klient zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na Stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu oraz przez utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych. Klient, który korzysta z usługi Konto Klienta lub usługi Newsletter dodatkowo zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać takiego Klienta wyłącznie, gdy – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w powyższy sposób informacji o zmianie Regulaminu – nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie ww. usługi. Zmieniony Regulamin będzie wiązać takiego Klienta wyłącznie, gdy – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w powyższy sposób informacji o zmianie Regulaminu – nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie ww. usługi.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 27.12.2018 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO:
1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
2. POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

Zał. nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego
POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES


1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej: ”RODO”) Klientów korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca– Krzysztof Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHRIS Krzysztof Sawicki, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, nr NIP: 676-208-76-75, nr REGON: 357156530.
 2. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać ujawniane przez Sprzedawcę poniższym kategoriom odbiorców:
  a. podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z dyspozycjami konkretnego Klienta, tj. podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności przez Klienta), jak również podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy kurierskie, firmy spedytorskie którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
  b. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, , z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane przez Sprzedawcę również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców. W takiej sytuacji Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od sytuacji): i) przekazanie danych do podwykonawcy uczestniczącego w programie Privacy Shield, ii) przekazanie danych realizowane w zakresie wiążących reguł korporacyjnych stosowanych przez podwykonawcę zgodnie art. 47 RODO, iii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na - przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską – tzw. Standardowych Klauzulach Umownych, iv) przekazanie danych do podwykonawcy z państwa trzeciego, wobec którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony według art. 45 RODO. Dalsze informacje w zakresie środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać przetwarzane w poniższych celach i podstawach prawnych:
  a. umożliwienia rejestracji i obsługi Konta Klienta oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter – jeśli dana osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym profilowania, poprzez dobór i przesyłanie treści Newslettera z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  c. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  g. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  h. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – gdy Klient taką umowę zawarł ze Sprzedawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  i. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacj pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (przykładowo: za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  j. rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem jak również monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, a także prowadzenia analiz statystycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  k. marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  l. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, a w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  m. przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, jak również dla celów archiwizacyjnych, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  n. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeśli z roszczeniami wystąpił Klient w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, przykładowo obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
  f. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  g. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 6. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W sytuacji przetwarzania danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
 7. Podanie danych osobowych przez:
  a. Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Klienta – w celu rejestracji i założenia Konta jest konieczne w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi założenie Konta Klienta;
  b. Klientów, którzy chcą zapisać się na Newsletter – jest konieczne w zakresie adresu e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi skorzystanie z usługi Newsletter,;
  c. Klientów, którzy chcą złożyć zamówienie – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres- do dostawy), adres e-mail, numer telefonu oraz – w przypadku żądania wystawienia faktury VAT przez inne osoby niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - numer NIP . Niepodanie tych danych uniemożliwi złożenie zamówienia.;
  d. Klientów, którzy chcą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, numer zamówienia, datę zawarcia umowy/odbioru. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a dodatkowo brak wskazania numeru konta bankowego może utrudnić zwrot należności,
  e. Klientów, którzy chcą złożyć reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, informację co jest przedmiotem reklamacji i jaki jest powód reklamacji, nr konta bankowego (do zwrotu środków). Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży,
  f. Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail podanego odpowiednio: podczas subskrybowania Newslettera albo podczas zakładania Konta Klienta. Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  g. Klientów w innych sytuacjach - jest dobrowolne.
 8. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, może służyć jedynie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.
 9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie realizacji praw z związanych z danymi osobowymi. W powyższym celu można skontaktować się mailowo na adres: iod@ramykultury.pl, jak również pocztą tradycyjną na adres (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”),

2. BEZPIECZEŃSTWO i WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i korzystania z funkcjonalności Sklepu jest konieczne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Do korzystania przez Klienta z usługi Konta Klienta, usługi Newslettera oraz składania zamówień w Sklepie wymagane jest również posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w procesie zakupu Towarów w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Sprzedawca rekomenduje Klientowi, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych:
  a. zastosował hasło o odpowiedniej trudności, zawierające ciąg znaków, cyfr, małych i dużych liter.
  b. każdorazowo - po korzystaniu z funkcjonalności Sklepu jako zalogowany Klient - wylogowywał się
  c. utrzymał swoje dane w poufności i nie podawał ich osobom trzecim.

3. PLIKI COOKIES

 1. Informacja o plikach cookies została opracowana m.in. na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Przykładem urządzenia końcowego Klienta jest komputer (np. stacjonarny, laptop, tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).
 3. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.
 4. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych Klienta - nie spowodują zmian konfiguracyjnych ani w tym urządzeniu ani w zainstalowanym oprogramowaniu.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej Sklepu za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Strony Internetowej. Generalnie oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.
 6. W razie gdy na Stronie Internetowej Sklepu znajdą się linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  a. pliki cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony Internetowej i kończy jej zamknięciem.
  b. Pliki cookies stałe: są przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta
 8. Pliki cookies własne umieszczane przez Sprzedawcę używane są w następujących celach:
  a. prawidłowego działania Sklepu (w szczególności utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; nawigowania oraz dokonywania zakupów)
  b. optymalizacji Strony Internetowej Sklepu poprzez tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu:
 9. Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie (zatwierdzone przez Sprzedawcę) używane są w następujących celach:
  a. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
  c. umożliwienia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak:
  i. remarketing,
  ii. kategorie zainteresowań,
  iii. podobni odbiorcy,
  iv. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  v. kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Zał. nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego

…………………………………

Miejscowość, data

Adresat:
CHRIS Krzysztof Sawicki
ul. Szwedzka 23/75
30-324 Kraków
email: biuro@vacus.pl
tel: (+48)12 267 77 55


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data złożenia zamówienia ……………………………………………………..
Data odbioru towaru: …………………………………………………………..
Imię i Nazwisko Konsumenta: …………………………………………………
Adres Konsumenta ……………………………………………………………..
………………………………………………………….
Data i podpis Konsumenta (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do ulubionych
Dodano do porównania